..przepisy w urzędzie..
Łapownictwo
  Jednym z najpoważniejszych problemów polskiego życia publicznego jest szeroko rozumiana korupcja. Z punktu widzenia prawa nie jest istotne, czy łapówka przybiera postać koperty z gotówką, czy też obietnicy spełnienia jakichkolwiek świadczeń na rzecz urzędnika. W każdymprzypadku należy jednak pamiętać, że polskie prawo przewiduje surowe kary zarówno dla wręczającego łapówkę, jak i dla osoby, która ją przyjmuje.
 
 Podstawa prawna:
 -art.228 kodeksu karnego:
 *§1. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkową lubosobistą albo jej obietnicę lub takiej korzyści żąda, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
 *§2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 *§3. Jeżeli czyn określony w *§1 został popełniony w związku z naruszeniem przepisów prawa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 *§4. Karze określonej w *§3 podlega także ten kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej.
 *§5. Kto, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzyść majątkowąznacznej wartości lub jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 
 -art.229 kodeksu karnego:
 *§1. Kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie
pełniącej funkcję publiczną, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 *§2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 *§3. Kto udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie
pełniącej funkcję publiczną, aby skłonił ją do naruszenia obowiązku służbowego, albo udziela korzyści takiej osobie za naruszenia obowiazku służbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 *§4. Karze okreslonej w *§3 podlega, kto osobie pełniącej funkcję publiczną udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej znacznej wartości.